Lấy lại mật khẩu qua Email

Bước 1: Chọn máy chủ -> Nhập tên tài khoản -> Gửi mã xác thực

Bước 2: Nhập mật khẩu -> Nhập mã xác thực -> Đổi mật khẩu